top of page

W trosce o zdrowie nas wszystkich oraz, aby ograniczyć ryzyko rozpowszechniania się wirusa przygotowaliśmy procedury, które zwiększą bezpieczeństwo naszej współpracy.

 

Wprowadzone procedury powstały w oparciu o wytyczne WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Na naszej stronie w zakładce Bezpieczny Gabinet możecie państwo przeczytać o dokładnych procedurach jakie będziemy stosować w gabinecie.

 

Uprzejmie proszę o zastosowanie się do tych zasad.

 

 1. Ograniczenie liczby klientów przebywających w lokalu. W salonie może przebywać jedynie tyle klientów ile jest stanowisk do ich obsługi.

 2. Klienci będą przyjmowani jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, aby zapobiec kontaktom między zabiegami.

 3. Prosimy przychodzić bez osób towarzyszących (rodziny, dzieci, znajomych).

 4. W salonie obowiązuje dezynfekcja rąk (zapewniamy płyny).

 5. Wymagamy posiadania maseczek przez Klientów przebywających w gabinecie (w salonie możliwy jest zakup maseczki jednorazowej).

 6. Przed rozpoczęciem zabiegu wykonywany będzie pomiar temperatury termometrem bezdotykowym i będzie to warunkiem do odbycia wizyty, górna granica to 37,0’C.

 7. Przy recepcji i stanowiskach pracy zainstalowane zostały ekrany ochronne oddzielające klienta od personelu na wysokości twarzy.

 8. Po wizycie Klienta każdorazowo przeprowadzona będzie dezynfekcja m.in. foteli, blatów oraz opakowań kosmetyków.

 9. Prosimy o nie spożywanie posiłków podczas wizyty.

 10. Na czas zwiększonego ryzyka zarażenia wirusem SARS Covid-19 nie serwujemy napojów zimnych i gorących. Prosimy o ewentualne zaopatrzenie się przed wizyta w napoje.

 11. Zwiększenie częstotliwości mycia salonu oraz dezynfekcji zgodnie z opracowanym przez lokal usługowy planem.

 12. Prosimy o ograniczenie rozmów do minimum wymaganego do zrealizowania usługi.

 13. Ograniczamy czas spędzany przez klienta w lokalu do minimum wymaganego do zrealizowania usługi.

 14. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych nastąpi natychmiastowe odsunięcie od pracy.

 

Liczymy, że rozsądne zastosowanie powyższych wytycznych pozwoli zapewnić nam bezpieczeństwo i komfortowe warunki pracy.

 

Procedury poruszania się w salonie:

 1. Po wejściu do salonu musi być przeprowadzona dezynfekcja dłoni i nałożenie maseczki.

 2. Nie witamy się poprzez podanie ręki bądź przytulenie.

 3. Przed rozpoczęciem zabiegu nastąpi pomiar temperatury.

 4. Udajemy się do odpowiedniego stanowiska zabiegowego

 5. Pacjenci podologiczni proszeni są o przynoszenie własnego długopisu do podpisywania zgód na zabieg.

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych Gabinetu kosmetycznego Love Yourself

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w gabinecie kosmetycznym Love Yourself, ul Piękna 66/5, 00-672 Warszawa, zwanego dalej „Gabinetem”.

 2. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.

 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

 

§ 2

Klienci

 1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodziców lub opiekunów. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 

§ 3

Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty do pracy w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

 4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

 

§ 4

Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

 2. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

 3. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

 4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

 5. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

 

§ 5

Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

 4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

 5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

 6. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

 7. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

§ 6

Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Internecie pod adresem: www.loveurself.pl

 2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką płatność kartą.

 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Gabinecie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości.

 4. W Gabinecie dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonych Zabiegów w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty sprzedaży.

 

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

 3. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu

 5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 

§ 8

Rezerwacje

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Gabinecie, telefonicznie, online na stronie www.loveurself.pl lub poprzez aplikację moment.pl.

 2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny o 50% wyższej.

 3. W przypadku nieprzystąpienia do Zabiegu w umówionym terminie bez odwołania do 24 godzin przed umówionym Zabiegiem Gabinet uprawniony jest do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny o 100% wyższej

 4. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.

 5. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

 6. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

 7. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

 8. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

§ 9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.

 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

 4. W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.

 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.06.2019 r.

ADRES

Piękna 66/5, Warszawa

Google maps

GODZINY OTWARCIA

Pon - Pt: 10.00 - 18.00

bottom of page